DigView of Giant Cypress near Ag. Nikolaos (1.19), Samaria Gorge (Sphakia, Crete)