View to SE towards Dilesi (Boiotia), the base of the EBAP excavation